Category Archives: Tagapagtuos

Tagapagtuos

 

black coffee

PANUNUMPA NG MGA PROPESYONAL LUPON NG ACCOUNTANCY

Ako si Rodrigo Badenas Niango Jr. ng Pilipinas ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ko at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas; na ako’y tunay na mananalig at tatalima rito; na susundin ko ang mga batas, mga utos na legal, at mga atas na ipinahayag ng mga sadyang itinakdang may-kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas, at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito, nang walang ano mang pasubali o hangaring umiwas.

Taimtim pa rin akong nanunumpa na sa lahat ng panahon at pook na kinalalagyan ay mahigpit akong manghahawakan sa mga etikal at tuntuning propesyonal ng mga Certified Public Accountants sa Pilipinas, at matapat kong gagampanan nang buong husay sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin at panagutang iniatang sa isang itinakdang Cetified Public Accountant.

Kasihan Nawa Ako ng Diyos

_______________

(Lagda)

Advertisements